Strona główna » Studia » Ekonomiczne » Rachunkowość


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Aktywa

AktywaAktywa to majątek, środki gospodarcze, zasoby jednostki oraz zasoby pozostające pod kontrolą jednostki, które mają jej przynieść korzyści ekonomiczne.Polskie [...]

Dodano: 2008-05-26 23:17:34 , Wyświetleń: 2525 , Ocena: 9.13, Głosów: 274, Autor: tom

Bilans (2)

BilansTermin bilans oznacza w rachunkowości wszelkiego rodzaju podsumowania lub sporządzanie zestawień.Bilans może dotyczyć wielkości planowanych (bilans planowy) lub [...]

Dodano: 2008-05-27 22:49:20 , Wyświetleń: 2373 , Ocena: 7.97, Głosów: 257, Autor: tom

Controlling

Controlling to system zarządzania polegający, najogólniej mówiąc, na kierowaniu przedsiębiorstwem za pomocą analizy wskaźników liczbowych.Działalność każdego przed [...]

Dodano: 2008-05-27 22:49:20 , Wyświetleń: 1865 , Ocena: 6.8, Głosów: 244, Autor: tom

Bodowa maszyny do pisania i jej działanie

1. WIADOMOŚCI OGÓLNEPolska norma wyodrębnia trzy zasadnicze grupy -maszyn do pisania:- maszyny biurowe ręczne,- maszyny biurowe elektryczne, - maszyny walizkowe. Np. "Łucznik" [...]

Dodano: 2008-05-27 22:49:21 , Wyświetleń: 1940 , Ocena: 7.26, Głosów: 232, Autor: tom

Degresywna metoda amortyzacji

Degresywna metoda amortyzacji Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wprowadzonych do ewidencji pozwala podatnikom na pośrednie wprowadzenie w koszty wyda [...]

Dodano: 2008-05-27 22:49:22 , Wyświetleń: 2095 , Ocena: 8.17, Głosów: 227, Autor: tom

DODATEK - Zarządzanie kosztami przez odchylenia

DODATEKZarządzanie kosztami przez odchyleniaAnaliza odchyleń kosztów bezpośrednich w standardowym rachunku kosztów zmiennych Jak stwierdzono już wcześniej, rachune [...]

Dodano: 2008-05-27 22:49:23 , Wyświetleń: 1743 , Ocena: 7.38, Głosów: 217, Autor: tom

Gospodarka materiałowa w sferze budżetowej

Gospodarka materiałowa w sferze budżetowej (cz. 1) Zgodnie z teorią ekonomii materiały są zaliczane do przedmiotów pracy. Są one koniecznym składnikiem funkcjonowania k [...]

Dodano: 2008-05-27 22:49:25 , Wyświetleń: 2036 , Ocena: 6.68, Głosów: 237, Autor: tom

Kompremendum z HZ

HANDEL ZAGRANICZNYHandel zagraniczny jest to odpłatna wymiana towarów, usług i dóbr niematerialnych pomiędzy partnerami mającymi stałą siedzibę w różnych krajach.

Dodano: 2008-05-27 22:49:28 , Wyświetleń: 1664 , Ocena: 8.62, Głosów: 179, Autor: tom

Kradzież towarów handlowych

Kradzież towarów handlowych Towary handlowe to według przepisów ustawy o rachunkowości rzeczowe składniki majątku obrotowego jednostki1 nabyte w celu dalszej odsprzedaż [...]

Dodano: 2008-05-27 22:49:29 , Wyświetleń: 1821 , Ocena: 9.09, Głosów: 220, Autor: tom

Księgowe ujęcie wyniku finansowego

Księgowe ujęcie wyniku finansowegoRachunek zysków i strat jest drugim, obok bilansu, elementem sprawozdania finansowego jednostki. Ustawa o rachunkowości w art. 47 ust. 1 n [...]

Dodano: 2008-05-27 22:49:30 , Wyświetleń: 2088 , Ocena: 8.13, Głosów: 220, Autor: tom

Ochrona ksiąg

Ochrona ksiągDokumentację księgową, a zwłaszcza księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne, sprawozdania finansowe, zakładowy plan kont, dokumentacj [...]

Dodano: 2008-05-27 22:49:30 , Wyświetleń: 1459 , Ocena: 20.71, Głosów: 64, Autor: tom

Opinia biegłego rewidenta

Opinia i raport biegłego rewidenta mają stwierdzić, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentownoś [...]

Dodano: 2008-05-27 22:50:51 , Wyświetleń: 1427 , Ocena: 21.25, Głosów: 59, Autor: tom

Przekazanie towarów na potrzeby osobiste podatnika i jego pracowników

Przekazanie towarów na potrzeby osobiste podatnika i jego pracowników Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym opodatkowaniu podlega między [...]

Dodano: 2008-05-27 22:50:52 , Wyświetleń: 1209 , Ocena: 24.52, Głosów: 43, Autor: tom

Rachnk.zarządcza-TEST

1. W przeds.przemysłowym wytwarzane są 3 asortymenty wyrobów: A B CJedn.cena sprzedaży557842Jedn.koszt zmienny356337Kos [...]

Dodano: 2008-05-27 22:50:52 , Wyświetleń: 1565 , Ocena: 20.02, Głosów: 63, Autor: tom

Rachunkowość zarządcza

Marża brutto – różnica między przychodami, a kosztami zmiennymi lub nadwyżka zapewniająca zysk i pokrycie kosztów stałych.Marża bezpieczeństwa – in.wskaź [...]

Dodano: 2008-05-27 22:50:53 , Wyświetleń: 2418 , Ocena: 23.69, Głosów: 60, Autor: tom

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe- obowiązek kończący rok obrotowy. Ustawa o rachunkowości z 29.09.94 (Dz. U. 94, nr 121, poz. 591 ze zm.) w rozdziale 5 określa zasady sporządza [...]

Dodano: 2008-05-27 22:50:55 , Wyświetleń: 1404 , Ocena: 19.11, Głosów: 62, Autor: tom

Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych ma dostarczyć odpowiedzi na pytanie, jakimi środkami pieniężnymi i z jakich źródeł dysponowała jednostka w okresie sprawoz [...]

Dodano: 2008-05-27 22:50:55 , Wyświetleń: 1437 , Ocena: 20.7, Głosów: 60, Autor: tom

Sprawozdawczość finansowa

Sprawozdawczość finansowaMiędzynarodowe Standardy Rachunkowości mówią o sprawozdaniu finansowym jednostki jako o zestawieniu liczbowym (uzupełnionym niekiedy częścią [...]

Dodano: 2008-05-27 22:50:56 , Wyświetleń: 1364 , Ocena: 19.29, Głosów: 57, Autor: tom

Straty w środkach trwałych i obrotowych - zapisy w księdze

Straty w środkach trwałych i obrotowych - zapisy w księdze Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z pewnym ryzykiem. Zdarza się bowiem, że środki trwałe lu [...]

Dodano: 2008-05-27 22:50:57 , Wyświetleń: 1329 , Ocena: 18.97, Głosów: 72, Autor: tom

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawneWartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu (amortyzacji), które powinno odzwierciedlać utratę ich wartości w wyniku zużycia spow [...]

Dodano: 2008-05-27 22:50:58 , Wyświetleń: 1319 , Ocena: 16.19, Głosów: 71, Autor: tom

Wskaźnik rozmiarów produkcji

Wskaźnik rozmiarów produkcji jest miarą efektu produkcji, tzn. wykonano 90% ilościowego planu produkcji. Tę samą wartość otrzymamy dzieląc rzeczywistą liczbę wyprodukowa [...]

Dodano: 2008-05-27 22:50:59 , Wyświetleń: 1303 , Ocena: 16.4, Głosów: 67, Autor: tom

Zapis na kontach

Zapis na kontachNakaz przestrzegania czystości zapisu na kontach wynika nie tylko z ustawy o rachunkowości, ale jest również ściśle związany z etyką zawodową księgowy [...]

Dodano: 2008-05-27 22:51:00 , Wyświetleń: 1428 , Ocena: 18, Głosów: 66, Autor: tom

Majątek trwały, obrotowy, finansowy

Prace w załączniku:- Majątek obrotowy- Majątek finansowy- Majątek trwały - schemat [...]

Dodano: 2008-07-10 11:55:35 , Wyświetleń: 1656 , Ocena: 13.47, Głosów: 98, Autor: tom

Zasady Bilansowe

Zasady bilansowe:1.Zasada równowagi bilansowejWyróżnia się równością sum bilansu, a wynikająca z tego, że w bilansie te same składniki majątkowe ujęte są z 2 p [...]

Dodano: 2008-07-21 01:23:58 , Wyświetleń: 2306 , Ocena: 27.16, Głosów: 61, Autor: tom

Finanse - Systemy podatkowe - AE Poznań

Spakowane w WinAce 2.xx [...]

Dodano: 2008-07-21 23:07:08 , Wyświetleń: 1300 , Ocena: 19.07, Głosów: 55, Autor: tom

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja, działania obejmujące swoim zakresem ogół czynności, których celem jest ustalenie faktycznego stanu zarówno składników aktywów i pasywów przedsiębior [...]

Dodano: 2008-07-30 23:15:22 , Wyświetleń: 1462 , Ocena: 20, Głosów: 57, Autor: GOSIA288

Funkcjonowanie kont

Praca w załączniku. [...]

Dodano: 2008-08-04 20:13:20 , Wyświetleń: 1449 , Ocena: 25.98, Głosów: 46, Autor: GOSIA288

Obrót bezgotówkowy

Polega na regulowaniu rozrachunków między podmiotami za pośrednictwem i pod kontrolą banku. Może być w formie:a) polecenia przelewu – wystawia dłużnik, najczęśc [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:55 , Wyświetleń: 1585 , Ocena: 21.35, Głosów: 56, Autor: Michalk88

Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych na podstawie oferty Banku PEKAO S.A. z dnia 3 czerwiec 2002

1. RACHUNEK BANKOWYRachunek bankowy jest rachunkiem prowadzonym przez banki w celu rejestracji wkładów pieniężnych klientów, udzielanych im kredytów i przeprowadzanych za [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:02 , Wyświetleń: 1254 , Ocena: 32.24, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Powstanie i rozwój plan kont

Przez okres 500 lat rachunkowość prowadzona była wg indywidualnych systemów kont przez głównych księgowych poszczególnych przedsiębiorstw. Takie rozwiązanie posiadało za [...]

Dodano: 2008-09-29 23:56:17 , Wyświetleń: 1340 , Ocena: 22.14, Głosów: 42, Autor: Michalk88

Ewidencja zapasów materiałów

Ewidencję zapasów materiałów prowadzi się na kontach zespołu „3”.Materiał to rzeczowy składnik majątku obrotowego, który zużywa się całkowicie w jednym [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:20 , Wyświetleń: 1622 , Ocena: 23.54, Głosów: 58, Autor: Michalk88

Sciąga z rachunkowości

Oper.przych.powinny być ujmowane w 2 przekrojach:-systematycznym,wg ich tresci ekonom.co uzyskuje się w wyniku ksiegowania na kontach,-chronologicznym,polegaja na rejestracji ope [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:21 , Wyświetleń: 1404 , Ocena: 22.38, Głosów: 46, Autor: Michalk88

Weksle

W e k s l eI. RODZAJE WEKSLA.Weksel jest dokumentem wystawionym zgodnie z prawem wekslowym i stanowi wezwanie bezwarunkowe do zapłaty określonej osobie w ustalonym termin [...]

Dodano: 2008-10-15 22:15:12 , Wyświetleń: 1648 , Ocena: 24.83, Głosów: 53, Autor: Michalk88

Rodzaje podatków

Podatek, przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie pieniężne o charakterze powszechnym, nakładane z mocy prawa przez państwo lub inne organy władzy publicznej (np. sa [...]

Dodano: 2008-10-17 19:25:50 , Wyświetleń: 1473 , Ocena: 30.78, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Zakładowy Plan Kont (1)

A Zespół 0 Majątek Trwały010 Środki trwałe020 Wartości niematerialne i prawne030 Finansowy majątek trwały070 Umorzenie środków trwałych072 Umorzenie [...]

Dodano: 2008-10-21 11:14:54 , Wyświetleń: 1288 , Ocena: 17.31, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Karty płatnicze

Karta debetowa - w każdym portfeluKarty płatnicze, wydawane najczęściej do rachunku ROR, (np. Maestro lub Visy Electron) niezależnie od wysokości wpływów. Łączy ona w [...]

Dodano: 2008-10-21 11:23:45 , Wyświetleń: 1591 , Ocena: 31.41, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorstwo jest organizacją uporządkowaną i powołaną do realizacji celów. Służą temu wszystkie gromadzone w przedsiębiorstwie zasoby: ludzkie , kapit [...]

Dodano: 2008-10-23 18:47:51 , Wyświetleń: 1512 , Ocena: 28.51, Głosów: 40, Autor: Mafej

Istota, funkcje i znaczenie rachunkowości

1. Istota rachunkowości.Rachunkowość - system rejestrowania zdarzeń gospodarczych ujmujący działalność określonego podmiotu gospodarczego w miernikach pieniężnych i [...]

Dodano: 2008-10-25 10:10:39 , Wyświetleń: 1756 , Ocena: 31.86, Głosów: 49, Autor: Mafej

Rachunkowość (2)

Spis treści [...]

Dodano: 2008-10-26 15:34:44 , Wyświetleń: 1629 , Ocena: 29.16, Głosów: 37, Autor: Mafej

Zasady rachunkowości

1.Co to jest rachunkowość jej zakres?Rachunkowość stanowi rodzaj ewidencji gospodarczej zjawisk i procesów gospodarczych, sytuacji majątkowej i wyników działalności wy [...]

Dodano: 2008-10-26 15:34:46 , Wyświetleń: 1454 , Ocena: 31, Głosów: 37, Autor: Mafej

Ogólna charakterystyka rachunku kosztów.

1.Pojęcie kosztu. Koszt wiąże się z prowadzenie działalności. Produkując wyrób oblicza się koszt jednostki tego wyrobu, nabywając surowiec szacuje się jednostkowy [...]

Dodano: 2008-10-28 18:33:45 , Wyświetleń: 1458 , Ocena: 25.34, Głosów: 43, Autor: Mafej

Rachunkowość - pojecia

Wartości niematerialne i prawne – składnik aktywów trwałych, występuje w postaci praw majątkowych. Obejmuje: nabyte oprogramowanie komputerów, patenty, licencje, proje [...]

Dodano: 2008-11-09 11:03:15 , Wyświetleń: 1419 , Ocena: 23.5, Głosów: 47, Autor: Mafej

Pojęcie i klasyfikacja papierów wartościowych

POJĘCIE I KLASYFIKACJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (czeki, weksle, akcje, obligacje)Przez papiery wartościowe należy rozumieć wszelkie dokumenty stwierdzające określone praw [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:53 , Wyświetleń: 1707 , Ocena: 31.44, Głosów: 47, Autor: Mafej

Obligacje i akcje

Obligacja, papier wartościowy, najczęściej na okaziciela, będący dowodem udzielenia pożyczki przez nabywcę obligacji jej emitentowi. Emitentami obligacji mogą być: skarb p [...]

Dodano: 2008-11-18 11:30:12 , Wyświetleń: 1737 , Ocena: 40.22, Głosów: 45, Autor: Mafej

Obrót pieniężny.

Obrót pieniężny może odbywać się w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Swoboda stosowania rozliczeń gotówkowych przez jednostki gospodarcze jest ograniczona przez przepisy [...]

Dodano: 2008-11-18 18:43:44 , Wyświetleń: 1876 , Ocena: 13.94, Głosów: 89, Autor: Mafej

Rozliczenia bezgotówkowe

Spis treści:1. Wstęp2. Organizacja rozliczeń pieniężnych3. Zatory płatnicze4. Polecenie przelewu5. Czeki 5.1. Rozliczenia przy pomocy czeku5.2 Eur [...]

Dodano: 2008-11-19 11:17:30 , Wyświetleń: 1695 , Ocena: 40.79, Głosów: 32, Autor: Mafej

Rachunkowosc.

1TRADYCYJNE UJĘCIE RACHUNKOWOŚCI Rach jest szczególnym rodzajem ewidencji gospodarczej-opis słowno liczbowy Stanowi ona system ciągłego w czasie ujmowania grupowania prezento [...]

Dodano: 2008-11-21 12:46:19 , Wyświetleń: 1794 , Ocena: 42.05, Głosów: 36, Autor: Mafej

Pojęcie rachunkowości, jej zakres, funkcje, metody, zasady.

RACHUNKOWOŚĆ TO SYSTEM INFORMACYJNY:- sformalizowany (ustawa o rachunkowości + rozporządzenia);- identyfikujący, mierzący, klasyfikujący (grupując [...]

Dodano: 2008-11-21 20:06:27 , Wyświetleń: 1582 , Ocena: 39.67, Głosów: 35, Autor: Mafej

Charakterystyka form leasingu i jego ewidencja księgowa.

RODZAJE LEASINGULeasing ze względu na podmiot finansujący (udzielający leasingu) można podzielić na dwie grupy - leasing bezpośredni i leasing pośredni, natomiast ze wzg [...]

Dodano: 2008-11-22 10:54:00 , Wyświetleń: 1300 , Ocena: 25.08, Głosów: 36, Autor: Mafej

istota inwentaryzacji i tryby jej przeprowadzania.

Inwentaryzacja składników majątku i źródeł ich pochodzenia sporządzona na określony dzień pozwala ustalić różnice wynikające z prowadzenia rzeczywistego stanu środkó [...]

Dodano: 2008-12-05 00:00:38 , Wyświetleń: 1577 , Ocena: 41.24, Głosów: 28, Autor: majka100100

1 2


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Ekonomiczne
Negocjacje Negocjacje
Ekonomia Ekonomia
Prawo międzynarodowe Prawo międzynarodowe
Badania operacyjne Badania operacyjne
Ekonometria Ekonometria
Logistyka Logistyka
Marketing Marketing
Rachunkowość Rachunkowość
Statystyka Statystyka
Systemy eksperckie Systemy eksperckie
Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością
Reklama Reklama
Zarządzanie Zarządzanie
Finanse bankowość Finanse bankowość


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?