Strona główna » Studia » Ekonomiczne » Marketing


Sciaga - pojęciaPoprzednia praca: Istota i zakres badań marketingowych
Następna praca: AktywaTreść: Rynek jest to ogół stosunków wymiennych zachodzących pomiędzy sprzedającymi i kupującymi.Przedmiotem rynku czyli przedmiotem wymiany są dobra ekonomiczne; wyroby gotowe, surowce, materiały lub towary oraz usługi .Podmiotem rynku czyli uczestnikami wymiany są sprzedający i kupujący występujący jako producenci , pośrednicy oraz konsumenci zbiorowi i indywidualni. Decyzje sprzedawców i nabywców są od siebie uzależnieni i kształtują podaż popyt oraz poziom cen .Podział rynku A) wg zasięgu terytorialnego -lokalne - krajowe- międzynarodowe -światowy- regionalneB) ze względu na rodzaj obrotu towarowego - skupu (produkty rolne)- zbytu (wyroby produkcji przemysłowej oraz importowa)-hurtowy (przedmiotem obrotu są towary przeznaczone na zaspokojenie potrzeb konsumentów zbiorowych i indywidualnych)- detaliczne (towary przeznaczone do zaspokojenia potrzeb indywidualnych)C) ze względu na przedmiot wymiany - dobra i usługi - rynek kapitałowy - rynekD) rynek sprzedawcy i rynek nabywcyFunkcje rynku - funkcja alokacyjna (kieruje rzadkie zasoby do tych podmiotów gospodarczy które je najefektywniej wykorzystają)- funkcja informacyjna (dostarcza informacji o zmianach cen dóbr i usług)Popyt- nazywamy zapotrzebowanie na konkretne Produkty w określonym czasie jakie zgłasza kupujący przy określonych cenach i w ramach posiadanego funduszu nabywczego.Podaż nazywamy konkretną ilość dóbr i usług zaoferowanych do sprzedaży przez producenta w danym czasie i przy określonej cenie.Przedsiębiorstwo, zespół osobowych, rzeczowych oraz finansowych czynników wytwórczych zorganizowanych i skoordynowanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem dóbr oraz świadczeniem usług - a zatem podejmowanym przedsięwzięciem gospodarczym - i wytwarzania w ten sposób nowych wartości, tworzących w sumie dochód narodowy.Elementy otoczenia bezpośredniego przedsiębiorstwa; - firmy konkurencyjne- banki - agencje marketingowe- agencje doradcze - instytucje ubezpieczeniowe- pracownicy - dostawcy- nabywcyKontakty z otoczeniem bezpośrednim kształtują się na zasadzie partnerstwa, mają charakter rynkowy .np.:dostawy maszyn i urządzeń ; bank prowadzący rachunek : urząd skarbowy. Elementami otoczenia pośredniego są obowiązujące zasady działania ustalone przez organy władzy i administracji. Innym elementem jest kultura tradycyjna i religia społeczeństwa,np.:tradycja obdarowywania się prezentami gwiazdkowymi; gazeta zamieszczająca reklamy przedsiębiorstwa ; obowiązujący system prawny. Inny podział otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa to; - czynniki mikrootoczenia- makrootoczeniaGłównym kryterium tego rozróżnienia jest możliwość oddziaływania i kształtowania tych czynników przez przedsiębiorstwa.Najważniejsze czynniki mikrootoczenia które firma może kształtować: - nabywcy produktu przedsiębiorstwa- konkurenci oferujący produkty zaspokajające tę samą potrzebę- dostawcy środków produkcji wykorzystywanych dla wytwarzania towarów i świadczenia usług lub gotowych produktów w celu i sprzedaży.W makrootoczeniu przedsiębiorstwa wyróżnić można następujące czynniki;A)ekonomiczne i polityczneB)społeczne i kulturowe-trędy demograficzne-przemiany w hierarchii wartościC)technologiczne (postęp technologiczny w branży)D)prawne i etyczneMarketing jest to zespół zintegrowanych działań i instrumentów związanych z badaniem i kształtowanie rynku. Zadaniem marketingu jest optymalne satysfakcjonowanie nabywcy po przez jak najpełniejsze zaspokojenie jego potrzeb oczekiwań i preferencji. Miejsce marketingu jest pomiędzy produkcją a konsumpcją, a więc w sferze wymiany.Istota marketingu A)rozpoznać –potreby odbiorców B)przygotować -odpowiednią formę rynkową C)skoordynować –działania personelu i służb finansowych D)dostarczyć –satysfakcji odbiorcom E)osiągnąć –cel przedsiębiorstwa Marketing jest to szczególnie konieczny i przydatny w dziedzinach gospodarki których postęp techniczny jest szybki i owocuje wieloma nowymi produktami.Koncepcja(orientacja)produkcyjna jest to problem zwiększania produkcji przez przedsiębiorstwo. Pojawia się w tedy gdy przedsiębiorstwo mogą sprzedać wszystko co oferują klientom. Orientacja produkcyjna ma miejsce w sytuacji rynku sprzedawcy, a więc w sytuacji istnienia popytu nad podażą.Koncepcja (orientacja) dystrybucyjna powstaje w sposób zwiększania się liczby produktów oferowanych na rynku lub kłopotów ze sprzedażą dla tego ich działanie koncentruje się nie tylko na produkcji lecz i na czynnościach związanych ze wzrostem sprzedaży. Koncepcja marketingowa polega na zaspokojeniu potrzeb konsumentów i zrealizowania celu działania przedsiębiorstwa. Podejmowanie decyzji przedsiębiorstwa zależy od klienta i polega na jak najlepszym zaspokojeniu jego potrzeb.Rynek dóbr konsumpcyjnych:-Nabywcami są konsumenci-wiedza rynkowa konsumentów jest często znikoma co daje przewagę sprzedawcy nad nabywcą -ostatecznym celem produkcji jest konsumpcja-w przypadku konsumentów możliwości zmiany celów i planów nabywców jest znacznie większa-substytucja celow zakupu a więc zmiany planów nabywczych jest znacznie większa .duża rolę odgrywają motywy pozaekonomiczne moda prestiż walory estetyczne . konsumenci kupują dobra i usługi które służą bezpośrednio w zaspokojeniu ich potrzeb.-ceny na rynku są stałe konsument ma większe możliwość i rezygnacji z zakupu lub zastąpienia innym wobec wzrostu cen.-promocja jest prowadzona na większą skalęniż na rynku instytucjonalnym ;w reklamie większą rolę odgrywają środki masowego przekazu.Rynek dóbr inwestycyjnych (instytucjonalnych) -nabywcami są przedsiębiorstwa które kupują w celach produkcyjnych lub handlowych, konsumenci zbiorowi np.: (szkoły, instytucje państwowe, wojsko organizacje polityczne)-na rynku instytucjonalnym uczestniczą profesjonaliści towaroznawczy , technicy .prawnicy ,zapewnia to równowagę wiedzy i umiejętności obydwu stronom transakcji.
-popyt na srodki produkcji jest pochodny w stosunku do popytu na produkty konsumpcyjne.-kryteria wyboru dostawcy przez nabywcę są racjonalne głównie ekonomicznie i technologicznie np. szybkość i punktualność dostaw.-cele i plany działalności stosowane technologie produkty zawarte kontrakty na dostawę determinują cele zakupu dokonywanych przez nabywców instytucjonalnych ,możliwości substytuowania celów zakupu w krótkim okresie jest ograniczona, Przedmiotem obrotu są przede wszystkim środki produkcji i usługi przemysłowe ; surowce materiały , linie technologiczne, usługi transportowe.-ceny są często negocjowane , nabywca może uzyskać rabaty ilościowe , sezonowe gotówkowe . Cenowa elastyczność popytu jest mniejsza (popyt jest sztywny)-dystrybucja na rynku charakteryzuje się krótszymi kanałami (mniej jest pośrednich handlowców)Potrzeba to poczucie braku czynnika niezbędnego człowiekowi dla dobra samopoczucia fizycznego , psychicznego.Piramida potrzebPotrzeby samorealizacji i samo rozwojuPotrzeby uznania i szacunku w pozycji społecznejPotrzeby bezpieczeństwaPotrzeby fizjologicznePotrzeby fizjologiczne – głód pragnienie, potrzeba ciepła, ubrania, zamieszkaniaPotrzeby podstawowe- potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa.Potrzeby społeczne- przynależności do grupy, potrzeba miłości, koleżeństwa, przyjaźni.Potrzeby uznania społecznego-(dal swojej osoby)Potrzeby pozycji społecznej- (status zawodowy, społeczny .polityczny.Potrzeby samorealizacji i samo rozwoju- zaspokajanie przez przystąpienie wiedzy .obcowanie z dziełami sztuki (literatura, dzieła plastyczne) przyrodą lub poprzez własną działalność artystyczną i naukową.1.Wewnętrzne uwarunkowania procesu zakupu.a)podstawowym warunkiem prowadzenia skutecznej walki konkurencyjnej jest poznanie potrzeb i zachowań potencjalnych nabywcówMotywy racjonalne- to takie które zaspokajają potrzeby podstawowe i ważna jest ich trwałość , wydajność i przydatność oraz wygoda użytkownika i dokonywania zakupu. Motywy emocjonalne- to takie które zaspokajają potrzeby wyższego rzędu ; związane są one z dążeniem do wyróżnienia się w grupie, podkreślenia swoich osiągnąć czy wydłużenie czasu wolnego.2. Wpływ czynników socjologicznych kulturowych na decyzje konsumentów.-czynniki kulturowe oddziałują na każdego i dotyczą systemu wartości zasad współżycia społecznego ,kryteriów cen estetycznych i moralnych.Czynniki socjologiczne- oddziałujące na ludzi wynikają z tego ,że każdy człowiek żyje w określonym społeczeństwie na które składają się różne grupy społeczne.3.Na zachowania nabywców wpływają czynniki ekonomiczne . psychologiczne , przyrodnicze oraz socjologiczne i kulturowe.Na decyzje nabywców wpływają ;-motyw postępowania a więc potrzeby odczuwane dostatecznie intensywnie by skłonić jednostkę do poszukiwania sposobów ich zaspokojenia-hierarchia wartości -wartości to rzeczy materialne , idee, cechy ludzi i rzeczy wysoko cenione w danej społeczności . Typowe wartości to pieniądz , posiadanie dóbr materialnych , czas wolny , środowisko naturalne , zdrowie.-cechy osobowe konsumentów ; wiek, płeć, etap cykl życia gospodarczego, domowego , dochód(demograficzne),wyposażenie gospodarstwa (ekonomiczne) , postawy, style życia , zamiłowania, -środowisko społeczne konsumenta-bezpośredni wpływ mają grupy pierwotne (rodzina, koledzy, sąsiedzi) oraz grupy wtórne (organizacje społeczne). Wpływ na konsumenta mają gr. Aspiryczne (gr. na których konsument się wzoruje.Sposób i stopień komplikacji podejmowania przez konsumentów decyzji nabywczych różni się w przypadku produktówA) rutynowych.B) problemowychProdukty rutynowe to z reguły produkty o niskiej cenie jednostkowej głównie żywnościowe, chemiczne gospodarstwa domowego , higieniczne , papierosy , prasa, , benzyna , usługi telekomunikacyjne . Ryzyko nabywania tych produktów jest niewielkie przy zakupie , klient poświęca niewiele czasu i namysłuProdukty problemowe są z reguły kupowane sporadycznie , a ich cena jest wysoka. W procesie podejmowania decyzji nabywczych konsumenta możemy wyróżnić kilka typowych etapów. Bodźce skłaniające do podjęcia decyzji to:-głód pragnienie , potrzeba informacji -podróż (zakup napoju jedzenia)- czynniki sezonowe(nadejście jesieni, zimy –zapotrzebowanie na odzież)-reklama -wzrost dochodów konsumenta-zmiana mieszkania(stwarza zapotrzebowanie na wiele dóbr)-narodziny dziecka (kreuje nowe potrzeby)-kolejne etapy życia konsumenta (ubezpieczenie)


...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 6537 , autor: tom , Ocena: 9.66

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Sciaga - pojęcia

Brak podobnych prac w bazie danych.

Losowe teksty z tej samej kategorii

Z linijką na pracownika, czyli o badaniach efektywności szkoleń
Segmentacja rynku (2)
Plan procesu komunikacji marketingowej - na podstawie kampanii promocyjnej produktu Shiseido
Cena, jako element mixu marketingowego
Marketing
Strategie konkurencji przedsiebiorstw
Marketing usług
System motywacyjny (1)
Biznes Plan (3)
Pojęcie i funkcje sprzedaży osobistej


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Ekonomiczne
Negocjacje Negocjacje
Ekonomia Ekonomia
Prawo międzynarodowe Prawo międzynarodowe
Badania operacyjne Badania operacyjne
Ekonometria Ekonometria
Logistyka Logistyka
Marketing Marketing
Rachunkowość Rachunkowość
Statystyka Statystyka
Systemy eksperckie Systemy eksperckie
Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością
Reklama Reklama
Zarządzanie Zarządzanie
Finanse bankowość Finanse bankowość

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 9.66.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-05-26 23:17:33
⇒Czytano: 6537
Autor: tom


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: