Strona główna » Studia » Ekonomiczne » Marketing


Bilnas bankuPoprzednia praca: Badania marketingowe
Następna praca: Charakterystyka dokumentacji technicznej urządzeń elektrycznychTreść: BILANS BANKU
Aktywa
I.Kasa, środki w Banku Centralnym
1.A vista
2.Rezerwa obowiązkowa
3.Inne środki
II.Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym
III.Należności od innych instytucji finansowych
1.A vista
2.Terminowe
IV.Należności od klientów i sektora budżetowego
V.Dłużne papiery wartościowe
1.Emitentów państwowych
2.Innych emitentów (w tym odkupione, własne)
VI.Akcje, udziały i inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
VII.Akcje i udziały w jednostkach zależnych
1.W instytucjach finansowych
2.W pozostałych jednostkach
VIII.Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
1.W instytucjach finansowych
2.W pozostałych jednostkach
IX.Akcje i udziały w innych jednostkach o stałej kwocie dochodu
1.W instytucjach finansowych
2.W pozostałych jednostkach
X.Wartości niematerialne i prawne
1.Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej
2.Wartość firmy
3.Inne wartości niematerialne i prawne
4.Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych
XI.Rzeczowy majątek trwały
1.Nieruchomości
2.Pozostałe środki trwałe
3.Inwestycje rozpoczęte
4.Zaliczki na poczet inwestycji
XII.Akcje własne i udziały do zbycia
XIII.Inne aktywa
1.Przyjęte aktywa – do zbycia
2.Pozostałe
XIV.Rozliczenia międzyokresowe
Suma aktywów
Pasywa
I.Zobowiązania wobec Banku Centralnego
II.Zobowiązania wobec instytucji finansowych
1.A vista
2.Terminowe
III.Zobowiązania wobec klientów i sektora budżetowego
1.Lokaty oszczędnościowe:
a)a vista
b)terminowe
2.Pozostałe:
a)a vista
b)terminowe
IV.Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych
1.Własnych obligacji
2.Pozostałe
V.Fundusze specjalne i inne pasywa
1.Fundusze specjalne
2.Inne pasywa
VI.Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów
1.Rozliczenia międzyokresowe
2.Przychody przyszłych okresów
VII.Rezerwy
1.Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych
2.Pozostałe rezerwy
VIII.Zobowiązania podporządkowane
IX.Kapitał (fundusz) podstawowy
X.Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)
XI.Kapitał (fundusz) zapasowy
1.Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
2.Tworzony ustawowo
3.Tworzony zgodnie ze statutem
4.Inny
XII.Kapitał (fundusz) rezerwowy
1.Z aktualizacji wyceny
2.Na ogólne ryzyko bankowe
3.Pozostałe
XIII.Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych
1.Zysk (wielkość dodatnia)
2.Strata (wielkość ujemna)
XIV.Wynik finansowy netto roku obrotowego
1.Zysk netto (wielkość dodatnia)
2.Strata netto (wielkość ujemna)
Suma pasywów
Pozycje pozabilansowe
I.Zobowiązania warunkowe z tytułu:
1.Weksli akceptowanych i indosowanych, czeków, akredytyw itp.
2.Udzielonych gwarancji i poręczeń
3.Pozostałe
II.Zobowiązania wynikające z tytułu operacji kupna/sprzedaży z klauzulą odkupu
III.Ryzyko kredytowe wywołane nieodwołalnymi zobowiązaniami.
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 4999 , autor: tom , Ocena: 14.97

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Bilnas banku

Brak podobnych prac w bazie danych.

Losowe teksty z tej samej kategorii

Cena - ustalenie ceny
Pojęcie i funkcje sprzedaży osobistej
Projekt ankiety
Marketing mix
Plan marketingowy (2)
Marketing usług bankowych.
Marketing Case Study
Strategie konkurencji przedsiebiorstw
Jak stworzyć najlepszy dział sprzedaży
Koncepcja Just in time.


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Ekonomiczne
Negocjacje Negocjacje
Ekonomia Ekonomia
Prawo międzynarodowe Prawo międzynarodowe
Badania operacyjne Badania operacyjne
Ekonometria Ekonometria
Logistyka Logistyka
Marketing Marketing
Rachunkowość Rachunkowość
Statystyka Statystyka
Systemy eksperckie Systemy eksperckie
Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością
Reklama Reklama
Zarządzanie Zarządzanie
Finanse bankowość Finanse bankowość

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 14.97.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-05-27 22:51:29
⇒Czytano: 4999
Autor: tom


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: